Styrelse

 Styrelsen i Torps Hembygdsförening 2016

ORDFÖRANDE:
Jan Erik Eriksson

KASSÖR:
Gun Eriksson
gun@mittpunkten.com

LEDAMÖTER:
Margareta Byström
Lars-Erik Larsson
Lars Hedin
Östen Lindgren
Jan Gullmark
Åke Bohlin
Eva Westin

ERSÄTTARE
Anita Strandlund
Linda Bohlin
Nils-Eric Persson adjungerad

VALBEREDNING 1 år
Maj-Britt Stadling
Ersättare-vakant

Revisorer
Bo Nordin
Karin Hagblom

Torps Hembygdsförening Årsmöte 2016

Torps Hembygdsförening                                       ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Fränsta                                                                     2016-03-13

                                                                                  Ålsta folkhögskola

 

Närvarande: 16 medlemmar, föreningen har i nuläget 133 medlemmar.

 

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Jan-Erik Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

§ 2 Val av mötesordförande

Årsmötet beslutade att välja Jan Gullmark till mötesordförande.

 

§ 3 Val av mötessekreterare

Årsmötet beslutade att välja Eva Westin till mötessekreterare.

 

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare vid årsmötet

Årsmötet beslutade att välja John Johnsson och Stiven Hagblom tillstyrker

till justering och rösträkning.     

 

§ 5 Årsmötes behöriga utlysande

Årsmötet beslutade att enligt stadgarna behörigen utlystmed annons i 

Ljunganbladet och utskick till medlemmar.

 

§ 6 Styrelsens redovisning av det gångna verksamhetsåret

Med föredragslistan finns en verksamhetsberättelse för Torps

hembygdsförening avseende år 2015. Årsmötet beslutade att  godkänna

den och lägga den till handlingen.

 

§ 7  Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen presenterades på årsmötet och revisorerna tillstyrker                full ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015. Revisionsberättelsen

finns bifogad i protokollet. Årsmötet beslutade att godkänna den.

 

§ 8  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets

året 2015.

 

§ 9  Val av ordförande

Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande.

Årsmötet beslutade att välja Jan-Erik Eriksson till ordförande

 

§ 10 Val av styrelseledamöter och ersättare

Årsmötet beslutade att antalet är 8 ordinarie +1 och 4 ersättare.

Valberedningens förslag till Torps Hembygdsförenings Årsmöte utav val

av styrelseledamöter och ersättare finns med i föredragslistan.

Årsmötet beslutade att välja dem som presenterades.

 

 

 

§ 11 Val av revisorer och ersättare

Årsmötet beslutade omval på Karin Hagblom och Bo Nordin.

 

§ 12  Val av valberedning

Det  blir omval på Maj-Britt Stadling och de övriga platserna är vakant.

Årsmötet föreslog att alla hjälps åt att hitta intresserade personer.

 

§ 13   Val av ombud till hembygdsförbudets årsmöte.

Årsmötet beslutade omval på Lars-Erik Larsson och Margareta Byström.

 

§ 14   Fastställande av medlemsavgift för 2017.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften är oförändrad  100 kronor enskild

och 150 kronor familj.

 

§ 15    Förslag till verksamhetsplan.

Med föredragslistan för årsmötet finns en Åtgärdslista för Torps     

Hembygdsgård 2016-2020. På mötet blev det tillägg med staket runt

Hembygdsgården och portalen vid entrén.

 

§ 16   Förslag från styrelsen.

Hembygdsföreningen fyller 100 år 2016. Så det blir ett jubeleumsmöte i Härnösand

och ett i Stockholm. Årsmötet beslutade att sända två delegater till Stockholm.

Med anledning av 100 års jubeleumet kommer det bli en utställning utav koppar-

slagare Heitz under sommaren på Torps Hembygdsgärd.

Till en utställning i Härnösand kommer föreningen att ställa ut en ovanlig bärmes

och skinnskrapor.

 

§ 17 Förslag från medlemmar.

Jan Söderström presenterade sig och hade en lista med frågor som han gav till ordförande på kvällens möte Jan Gullmark.

Det kom en önskan om att hembygdsföreningen ser över Hembygdsföreningens

hemsida. Där det står om föreningens ändamål.

Jan Söderströn delade ut släktforskningspapper till dem som var ättlingar till Huss.

Det kom önskemål att hembygdsföreningen forskar mera om gårdar och olika personer som lever eller har levt i bygden.

Gerd Johansson berättade att hon har en hel kartong med hembygdsföreningens årsböcker hemma hos sig, som hembygdsföreningen ska få.

 

§ 18 Årsmötet avslutas.

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.